Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

De algemene voorwaarden van 1915 watchers zijn altijd van toepassing als u onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website. In deze algemene voorwaarden staat belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1915 waches: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 mei 2015 onder registratienummer 63317338. 1915 watches is gevestigd te Meer en Duin 299 in Lisse en handelt uitsluitend onder de naam 1915 watches.
Website: de website van 1915 watches is te raadplegen via 1915watches.com en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 1915 watches en/of zich op de website geregistreerd heeft.
Overeenkomst: de algemene voorwaarden en elke andere afspraak/overeenkomst tussen 1915 watches en klant.
Algemene voorwaarden: de op deze pagina vindbare algemene voorwaarden.
Schriftelijk: communicatie per brief post en e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit voldoende vaststaat.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en verdere overeenkomsten van 1915 watches, behalve wanneer 1915 watches en de klant schriftelijk anders overeengekomen zijn.
Indien de klant in opdrachten, bevestigingen en/of mededelingen inhoudende aanvaarding bepalingen en/of voorwaarden opneemt die niet voorkomen of anders zijn dan de algemene voorwaarden, zijn deze slechts bindend voor 1915 watches indien en voor zover deze door 1915 watches nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

De website van 1915 watches is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 1915 watches kan niet garanderen dat ondanks de zorgvuldigheid alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie en prijzen en overige content zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
Alle prijzen die afkomstig zijn van de website of andere uitingen van 1915 watches zijn vermeld inclusief btw, tenzij anders vermeld staat.
Wanneer er verzendkosten worden gerekend, zal 1915 watches dit tijdig en duidelijk vermelden. Dit zal aan de klant kenbaar worden gemaakt voor deze de overeenkomst aangaat met 1915 watches. In het bestelproces zullen deze kosten, wanneer aanwezig, los worden vermeld.
1915 watches kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolgen van beeldscherm- en/of devicekwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van 1915 watches en het voldoen aan de daarbij door 1915 watches gestelde voorwaarden.
Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 1915 watches het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
1915 watches kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien 1915 watches op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. 1915 watches is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk de aangegeven klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of 1915 watches daarvan op de hoogte te brengen, zodat 1915 watches gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering

Zodra de bestelling door 1915 watches is ontvangen, stuurt 1915 watches de producten met inachtneming van het in lid 3 (Totstandkoming overeenkomst) van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
1915 watches is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van 1915 watches.
Indien 1915 watches de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
1915 watches raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, en bij voorkeur met bijgevoegde foto’s, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
1915 watches is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/Retour

Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is en dus niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komen derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met 1915 watches binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag dat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.
Binnen de bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
De klant kan de overeenkomst ontbinden conform het eerder gesteld in het onderdeel ‘Herroepingsrecht/Retour’ van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan 1915 watches, of op andere ondubbelzinnige wijze aan 1915 watches kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. 1915 watches bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de het eerder gesteld in het onderdeel ‘Herroepingsrecht/Retour’ van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

1915 watches
Meer en Duin 299
2163 HE  Lisse
Nederland

Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 1915 watches de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Behalve wanneer 1915 watches aanbiedt het product zelf af te halen, mag 1915 watches wachten met terugbetalen tot 1915 watches het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– Producten die door 1915 watches tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Betaling

De klant dient betalingen aan 1915 watches volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. 1915 watches is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de 1915 watches is gewezen op de te late betaling en 1915 watches de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag rekenen wij een vaste rente van 15% en is 1915 watches gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van € 40,=. 1915 watches kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door 1915 watches een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
1915 watches staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat 1915 watches er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door 1915 watches, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 1915 watches daarvan in kennis te stellen.
Indien 1915 watches de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant het relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van 1915 watches, dan kan hij bij 1915 watches telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden of op de contactpagina van de website.
1915 watches geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal 1915 watches binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
De totale aansprakelijkheid van 1915 watches jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
Aansprakelijkheid van 1915 watches jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op 1915 watches jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 1915 watches.
De aansprakelijkheid van 1915 watches jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant 1915 watches onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 1915 watches ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 1915 watches in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werk dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 1915 watches meldt.
In geval van overmacht is 1915 watches niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van 1915 watches.

Persoonsgegevens

1915 watches verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor een optimale ervaring van de gebruiker. De gegevens van de klant zullen uitsluitend met derde worden gedeeld als dit de processen en de gebruikerservaring ten goede komt. 1915 watches zal nooit de gegevens van de klant doorverkopen aan derde partijen of op welke manier dan ook naar buiten brengen zonder toestemming van de klant, met uitzondering van bovengenoemde. Bij diefstal of misbruik van de persoonsgegevens van de klant zal 1915 watches alle stappen ondernemen die nodig geacht worden, zoals aangifte doen en de klant hiervan op de hoogte stellen.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar 1915 watches gevestigd is.
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

1915 watches
Meer en Duin 299
2163 HE  Lisse
Nederland
E-mail: info@1915watches.com
Telefoon: +31 (0)85 – 060 1915
KvK: 63317338
BTW: NL855183950B01